Program: L-V 9.00-16.00

                                                   

ooPolitica de confidentialitate

I.POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A DATELOR PERSONALE

Când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informaţii, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicaţiilor disponibile pe site.
Informatiile care pot fi colectate sunt: date personale (nume, numere de telefon), adresă de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenţionează să fie utilizate produsele şi/sau serviciile https://dcecrewing.com/, dar poate include şi alte informaţii aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor şi/sau produselor solicitate.
Scopuri pentru care prelucram datele dvs:
-Pentru a vizualiza traficul.
-Pentru a personaliza experiența de navigare și a răspunde nevoilor individuale
-Pentru a furniza conținut publicitar personalizat
-Pentru a imbunătăți site-ul nostru
-Pentru a coresponda cu utilizatorii site-ului
-Pentru a administra un concurs, promovare sau sondaj
-In vederea transmiterii ulterioare de oferte/promotii,
-Pentru implementarea algoritmilor Facebook sau Google
Datele personale vor fi sterse la solicitarea dvs.

Cum colectăm informațiile personale

Informații pe care ni le oferiți în mod special

În timp ce utilizați serviciile noastre, vi se poate cere să furnizați anumite tipuri de informații personale. Acest lucru se poate întâmpla prin site-ul nostru web, aplicații, sisteme de chat online, telefon, formulare pe hârtie sau întâlniri în persoană. Vă vom trimite la momentul respectiv o Notificare de colectare, pentru a explica cum vom folosi informațiile personale pe care le solicităm. Notificarea poate fi scrisă sau verbală.

Putem solicita, colecta sau procesa următoarele informații:

Date de contact – adresa de e-mail, număr de telefon.
Detalii locație – adresa fizică, adresa de facturare, fusul orar.
Detalii de identitate – numele complet, dovada identității (de exemplu, permis de conducere, pașaport), dovada adresei (de exemplu, factura de utilități), fotografia utilizatorului.
Informații financiare – detaliile cardului de credit, detaliile transferului bancar, detaliile procesatorului de plăți (de exemplu, skrill, paypal), numere fiscale.
Conținut generat de utilizatori – descrieri și atașamente ale proiectelor, descrierea ofertei, profiluri de utilizatori, recenzii ale utilizatorilor, descrieri și atașamente ale concursului, mesaje ale utilizatorilor etc.

Utilizatorul are posibilitatea sa descarce un formular pe care il poate trimite prin mijloacele specificate in site. Felul cum sunt prelucrate datele personale, sunt specificate in Formular.

Datele personale ajung in posesia DCE CREWING AGENCY SRL

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE.
Persoana vizata are dreptul la a se opune prelucrarii datelor, dreptul la stergere, dreptul la portabilitatea datelor (daca aceastea mai sunt stocate) si alte drepturile legale stipulate in regulamentul GDPR.

LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI
Prezentul site poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de https://dcecrewing.com/utile în legătură sau nu cu conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.
1.1.Trimiteri catre Facebook si alte retele de socializare si canale media,in urma careia puteti primi continut publicitar.

DCE CREWING AGENCY SRL nu transmite datele dvs personale altor site-uri/entitati decat in conditiile legii sau daca vi s-a solicitat acordul.
https://dcecrewing.com/este gazduit in Romania de ClausWeb SRL detinand certificat SSL.

 


II.TERMENII SI CONDITIILE SITE-ULUI

INTRODUCERE

Web Siteul https://dcecrewing.com/este un site de prezentare apartine DCE CREWING AGENCY SRL
Prezentele Condiţii Generale definesc condiţiile de utilizare a site-ului https://dcecrewing.com/de către potenţialii vizitatori sau clienţi. Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi termenii de utilizare descrişi în continuare.

DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITE-ULUI
https://dcecrewing.com/îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fară nici o informare prealabilă.
Preturile sunt informative si se pot negocia.
Accesul si utilizarea paginii https://dcecrewing.com/ sunt gratuite.

RASPUNDERA
Conţinutul informaţiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităţilor, produselor şi serviciilor nu va acorda nici o garanţie referitoare la:
–intreruperea sau nefunctionalitatea site-ului;
-neactualizarea site-ului, sau inadvertentele aparute fata de preturile afisate
–afectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
– https://dcecrewing.com/nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului său.
Toate informațiile prezentate pe site: prețuri, informații, campanii și promoții de marketing, sunt prezentate cu titlu informativ. Nimic din conținutul site-ului https://dcecrewing.com/nu poate constitui o ofertă fermă de a contracta și nu poate angaja răspunderea https://dcecrewing.com/în lipsa unor acorduri ulterioare.

Privacy policy

I. PERSONAL DATA CONFIDENTIALITY POLICY

When information is requested through this site, it is intended to identify you or to contact you. This is all the more necessary when using the applications available on the site.
The information that may be collected is: personal data (name, telephone numbers), e-mail address, how the products and / or services https://dcecrewing.com/ are used or intended to be used, but may include and other information closely related to the use of the requested services and / or products.
Purposes for which we process your data:
-To view traffic.
-To personalize the browsing experience and meet individual needs
-To provide personalized advertising content
-To improve our site
-To correspond with the users of the site
-To administer a contest, promotion or poll
-In order to further submit offers / promotions,
-To implement Facebook or Goggle algorithms
Personal data will be deleted at your request.

How we collect personal information

Information that you specifically give us

While you use our services you may be asked to provide certain types of personal information. This might happen through our website, applications, online chat systems, telephone, paper forms, or in-person meetings. We will give you a Collection Notice at the time, to explain how we will use the personal information we are asking for. The notice may be written or verbal.

We may request, collect, or process the following information:

  • Contact Details – email address, phone number.
  • Location Details – physical address, billing address, time zone.
  • Identity Details – full name, proof of identity (e.g. drivers license, passport), proof of address (e.g. utility bill), photograph of the user.
  • Financial Information – credit card details, wire transfer details, payment processor details (e.g. skrill, paypal), tax numbers.
  • User Generated Content – project descriptions and attachments, bid description, user profiles, user reviews, contest descriptions and attachment, user messages etc.

The user has the possibility to download a form that he can send through the means specified in the site. The way personal data is processed is specified in the Form.

The personal data come into the possession of DCE CREWING AGENCY SRL

THE RIGHTS OF THE PERSONS CONCERNED.
The data subject has the right to object to the processing of data, the right to deletion, the right to data portability (if they are still stored) and other legal rights stipulated in the GDPR regulation.

LINK TO OTHER SITES
This site may contain links or links to other sites considered by https://dcecrewing.com/ useful or not in connection with the content of its site and which is not under its control or guidance. In the case of the use of these links or references, the general conditions of use corresponding to those sites will apply.
1.1. Submissions to Facebook and other social networks and media channels, after which you can receive advertising content.

DCE CREWING AGENCY SRL does not transmit your personal data to other sites / entities unless in accordance with the law or if your consent has been requested.
https://dcecrewing.com/is hosted in Romania by ClausWeb SRL holding an SSL certificate.

 

II. TERMS AND CONDITIONS OF THE SITE

INTRODUCTION

Web Site https://dcecrewing.com/is a presentation site belongs to DCE CREWING AGENCY SRL
These General Conditions define the conditions of use of the site https://dcecrewing.com/de by potential visitors or customers. By accessing and browsing this site, you agree to the terms of use described below.

RIGHTS OVER SITE CONTENT
https://dcecrewing.com/ reserves the right to change the content and / or structure of the site at any time and without prior notice.
Prices are informative and can be negotiated.
Access and use of the page https://dcecrewing.com/ are free.

liability
The content of the information refers to the description in a certain degree of detail of the activities, products and services will not give any guarantee regarding:
–Interruption or non-functionality of the site;
– non-updating of the site, or inadvertencies regarding the displayed prices
– negatively affecting other systems by using the site;
– https://dcecrewing.com/ cannot be held responsible for any direct or indirect damages caused by the use of its site.
All information presented on the site: prices, information, campaigns and marketing promotions, are presented for information. Nothing in the content of the https://dcecrewing.com/ site can constitute a firm offer to contract and cannot engage the responsibility of https://dcecrewing.com/ in the absence of further agreements.

 

THE PURPOSE OF THE SITE CONTENT
The purpose of the content of the site is to transmit information about the services presented (prices, photos, service details, etc.), and can not guarantee that these pages do not contain errors, and ensures that it will make every effort to provide accurate information and remedy any fall.
Anyone wishing to purchase one of the services on the site is asked to contact them through one of the means displayed on the Contact page of the site, to find out both the availability of the service in question and the contractual conditions, rates and technical or other information. Nothing presented on the site is obligatory for either party.

In order to participate in the recruitment process, the staff can contact us through the means provided on the site or they can download the form they fill in and send it to the email address https://dcecrewing.com/

Form

 

OBIECTIVUL CONŢINUTULUI SITE-ULUI
Obiectivul conţinutului site-ului este de a transmite informaţii referetoare la serviciile prezentate (preturi, fotografii, detalii servicii etc), si nu poate garanta că prezentele pagini nu conţin erori, şi asigură că va depune toate diligenţele pentru realizarea unei informări corecte şi remedierea eventualelor erori.
Orice persoană care doreşte să-şi procure unul din serviciile din site este rugată să e contacteze prin unul din mijloacele afişate în pagina de Contact a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilităţii serviciului în cauză cât şi asupra condiţiilor contractuale, tarifelor şi informaţiilor tehnice sau de altă natură. Nimic din ceea ce este prezentat in site nu reprezinta obigatii pentru niciuna dintre parti.

Pentru a participa la procesul de recrutare, personalul ne poate contacta prin mijloacele puse la dispozitie in site sau poate descarca Formularul pe care il completeaza si il poate transmite pe adresa de email crew@dcecrewing.com

Formularul va fi trimis numai dupa ce persoana vizata va fi citit si va fi de acord cu Politica de prelucrare a datelor personale.

 

 

Call Now Button